Ganesh Ji
Indirizzo : rio Marin (San Polo) 2426, Venezia
Telefono : 041719804
Fax : 041715167